• 1 "u Scheiblera" to unikalny
  projekt rewitalizacji zabytkowej XIX wiecznej fabryki Karola Scheiblera. W historycznym miejscu Łodzi - Księżym Młynie, zabytkowe wnętrza przędzalni zostały przekształcone na lokale mieszkalne, zwane loftami.
 • 2 Wnętrza zachowały swój
  unikalny, postindustrialny charakter, którego wyrazem są między innymi zabytkowe elementy konstrukcji, takie jak ściany z charakterystycznej czerwonej cegły czy fragmenty instalacji
 • 3 Inwestycja "u Scheiblera"
  położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Źródliska z dogodnym dostępem do ścisłego centrum miasta i obiektów handlowo-usługowych.
 • 4 Na terenie kompleksu
  znajdują się liczne tereny zielone, a także część rekreacyjna z alejkami spacerowymi i malowniczym stawem. Teren inwestycji jest zamknięty i całodobowo dozorowany. Miejsca parkingowe mieszczą się pod budynkami.
 • 5 W ofercie lokale
  jedno-, dwu- i trzypoziomowe o powierzchni od 44 do 160 m². Zakup od syndyka gwarantuje bezkonkurencyjną cenę oraz bezpieczeństwo transakcji.
Sygn. akt XIV GUp 10/12

OGŁOSZENIESyndyk masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności - w trybie konkursu ofert na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w łącznej wysokości należności głównych 1.732.466,91 złotych przysługujących wobec 92 podmiotów;

2. cena wywoławcza wynosi 5.000,00 złotych brutto (pięć tysięcy złotych);

3. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 15 września 2017 do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Syndyk masy upadłości MNE Investment Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Kancelaria adwokacka ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie przedmiotu oferty (zgodnie z określeniem przyjętym w warunkach sprzedaży);

4. oferentami mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

5. sprzedaż prowadzi syndyk;

6. otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez komisję konkursu ofert w biurze syndyka - bez udziału publiczności - w dniu 15 września 2017 roku;

7. ogłoszenie oraz warunki sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

8. konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

9. syndyk wyznacza uczestnikowi termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

10. cena sprzedaży powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży;

11. szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży wierzytelności wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria adwokacka) oraz na stronie internetowej www.uscheiblera.pl;

12. zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą oferowanych wierzytelności jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 662 174 071, e-mail: biuro@uscheiblera.pl).

warunki sprzedaży
Sygn. akt XIV GUp 10/12

OGŁOSZENIESyndyk masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi oferuje do sprzedaży prawa do korzystania z domeny internetowej uscheiblera.pl oraz ze strony Lofty U Scheiblera zamieszczonej w serwisie Facebook - w trybie konkursu ofert na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży są prawa do korzystania z domeny internetowej uscheiblera.pl oraz prawa wynikające z umowy z serwisem Facebook do strony "Lofty U Scheiblera" zamieszczonej w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/Lofty-U-Scheiblera-100804473306440/) wchodzące w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi;

2. cena wywoławcza wynosi 6.519,00 złotych brutto (sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych);

3. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 21 września 2017 do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Syndyk masy upadłości MNE Investment Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie "Oferta zakupu domeny internetowej uscheiblera.pl";

4. oferentami mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

5. sprzedaż prowadzi syndyk;

6. otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez komisję konkursu ofert w biurze syndyka - bez udziału publiczności - w dniu 21 września 2017 roku;

7. ogłoszenie oraz warunki sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

8. konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

9. syndyk wyznacza uczestnikowi termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

10. cena sprzedaży powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży;

11. szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki sprzedaży wyłożone do wglądu w biurze syndyka, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2 lok. 12 (Kancelaria Adwokacka) oraz na stronie internetowej www.uscheiblera.pl;

12. uzyskanie dalszych informacji jest możliwe pod numerem telefonu: 662 174 071 oraz drogą korespondencji elektronicznej (e-mail: biuro@uscheiblera.pl).

warunki sprzedaży

Formularz zakupu